,,Ste tak starí, ako je starý Váš chrbát !,, ( J.H. Pilates)

Kto vlastne pán Pilates bol a aký je životný príbeh muža, ktorý dokázal zmeniť život miliónom ľudí? Pre mnoho ľudí je pilates iba módny trend, ale ako to vlastne všetko vzniklo? Joseph Hubertus Pilates sa narodil v malej dedinke Dusseldorf v Nemecku v roku 1883. Ako dieťa býval často chorý a trpel astmou.

<p><strong><em> ,,Ste tak star&iacute;, ako je star&yacute; V&aacute;&scaron; chrb&aacute;t !,, </em></strong><strong><em>( J.H. Pilates)</em></strong></p>
<p><em>Počas prvej svetovej vojny pri&scaron;iel do kontaktu z&nbsp;množstvom ranen&yacute;ch vojakov ktor&iacute;m chcel pom&ocirc;ct a ur&yacute;chliť ich zotavenie . Vymyslel ak&eacute;si pružinov&eacute; zariadenie, ktor&eacute; pripevňoval k&nbsp;posteliam ranen&yacute;ch vojakov z&nbsp;&uacute;myslom ur&yacute;chliť ich rehabilit&aacute;ciu. A tak začal v&yacute;voj pr&iacute;stroja ktor&eacute;mu dnes hovor&iacute;me Cadillac. Jeho met&oacute;da zameran&aacute; na posilnenie hlbok&eacute;ho stabilizačn&eacute;ho syst&eacute;mu pom&aacute;ha zlep&scaron;iť rovnov&aacute;hu tela, podporuje jeho spr&aacute;vne držanie a&nbsp;vytv&aacute;ra nov&eacute; pohybov&eacute; n&aacute;vyky, ktor&eacute; n&aacute;m umožnuj&uacute; voľn&yacute; pohyb bez svalov&eacute;ho nap&auml;tia. Jeho hlavn&yacute;m cieľom bolo spojenie tela a&nbsp;mysle tak, aby n&aacute;sledn&yacute; pohyb bol &uacute;činn&yacute;, vyv&aacute;žen&yacute; a&nbsp;elegantn&yacute;. Vdne&scaron;nej dobe je množstvo tkzv.samoučen&yacute;ch učitelov tejto veľmi n&aacute;ročnej met&oacute;dy, ale je to cvičenie &nbsp;skutočne Pilates? <strong>Katar&iacute;na &Scaron;upejov&aacute;</strong> <strong>majiteľka a&nbsp;zakladateľka prv&eacute;ho profesion&aacute;lneho Pilates &scaron;t&uacute;dia Žilina </strong>svoje prv&eacute; sk&uacute;senosti z&iacute;skavala&nbsp; v&nbsp;USA kde majster Pilates&nbsp; p&ocirc;sobil od roku1926 . Tam si otvoril svoje prv&eacute; pilates &scaron;t&uacute;dio spolu s&nbsp;manželkou Clarou v&nbsp;New Yorku . Po n&aacute;vrate domov si bola ist&aacute;, že je to naozaj t&aacute; prav&aacute; cesta, ako pom&aacute;hať mnoh&yacute;m ľudom k&nbsp;zlep&scaron;eniu ich zdravotn&eacute;ho stavu a&nbsp;cel&eacute;ho &nbsp;pohybov&eacute;ho apar&aacute;tu. <strong>Katar&iacute;na &Scaron;upejov&aacute; </strong>je p&ocirc;vodne &nbsp;vy&scaron;tudovan&aacute; zdravotn&aacute; sestra. Vo svojom vzdelan&iacute; n&aacute;sledne pokračovala na posgradu&aacute;lnej akad&eacute;mii medic&iacute;ny v&nbsp;Bratislave. &nbsp;V&nbsp;nemocnici pracovala&nbsp; na traumatologickom a&nbsp;ortopedickom oddelen&iacute;, čo jej pomohlo z&iacute;skať množstvo vedomost&iacute; a praxe o &nbsp;ľudskom telom. Met&oacute;de pilates a&nbsp;pr&aacute;ci vo svojom &scaron;t&uacute;diu sa venuje od roku 2008. &nbsp;Po n&aacute;ročnom &scaron;t&uacute;diu z&iacute;skala <strong>certifik&aacute;t od v&yacute;znamnej učiteľky pilates met&oacute;dy &nbsp;Kathy Corey</strong>. </em><em>Kathy Corey je zakladateľkou Kathy Corey Pilates KCP (p&ocirc;vodne West Coast Pilates), n&aacute;rodn&eacute;ho certifikačn&eacute;ho programu, ktor&yacute; si z&iacute;skal medzin&aacute;rodn&uacute; pozornosť a je prezentovan&yacute; v 12 &scaron;t&aacute;toch sveta.<strong> Kathy Corey</strong> bola za z&aacute;sluhy ocenen&aacute; certifik&aacute;tom Master Teacher a je medzin&aacute;rodne uzn&aacute;van&aacute; ako ved&uacute;ca a nov&aacute;torsk&aacute; učiteľka Pilates. Jej Teacher Training programy s&uacute; detailne prepracovan&eacute;, venuj&uacute; &scaron;peci&aacute;lnu pozornosť nastaveniu tela a kreat&iacute;vnemu pr&iacute;stupu k charakteru pohybov a s&uacute; v odbornej spoločnosti vysoko hodnoten&eacute;.&nbsp; N&aacute;sledne mala možnosť pracovať s&nbsp;naozaj velik&aacute;nmi sveta Pilates met&oacute;dy ako bol <strong>Ronn Fletcher, John Garrey, Trevor Shoonraad</strong>. Katar&iacute;na &Scaron;upejov&aacute; z&iacute;skala svetovo uzn&aacute;van&yacute; &nbsp;certifik&aacute;t od <strong>Balanced Body University</strong>, ktor&aacute; ma naozaj vysok&yacute; kredit na celom svete.Medzit&yacute;m nav&scaron;t&iacute;vila množstvo fyzioterapeutick&yacute;ch a&nbsp;pilatesov&yacute;ch semin&aacute;rov a&nbsp;workschopov v&nbsp;Prahe, Brne a&nbsp;Bratislave. K&nbsp;najvač&scaron;ej p&yacute;che Katar&iacute;ny &Scaron;upejovej, patr&iacute; teraj&scaron;ie &scaron;t&uacute;dium u master teacher prvej <strong>gener&aacute;cie p&aacute;na Pilatesa Lolity San Miguel, ktor&aacute; už ako jedin&aacute; žij&uacute;ca žiačka bola osobne certifikovan&aacute; majstrom Pilatesom.</strong>. Lolite San Miguel bola udelen&aacute; hodnosť od State University N.Y. k v&yacute;učbe Pilates Method, certifikovan&aacute; Polestar Pilates Educcation (Miami Florida a po celom svete) a&nbsp;n&aacute;sledne udelen&yacute; zlat&yacute; certifik&aacute;t od Pilates Method Aliance. Certifik&aacute;t od Lolity San Miguel, patr&iacute; k&nbsp;najvy&scaron;&scaron;&iacute;m kreditom vo vzdelan&iacute; pilates met&oacute;dy na celom svete. Moment&aacute;lna mentorka a učiteľka Katar&iacute;ny &Scaron;upejovej Lolita san Miguel, od svojich žiakov vyžaduje naozaj najvy&scaron;&scaron;ie odborn&eacute; vedomosti, čo už ocenilo množstvo spokojn&yacute;ch klientov, ktor&yacute;m Katar&iacute;na a&nbsp;jej kolekt&iacute;v fyzioterapeutiek ( Martiny a&nbsp;Veroniky)&nbsp; pomohli pri r&ocirc;znych zdravotn&yacute;ch probl&eacute;moch v&nbsp; Pilates &scaron;t&uacute;diu Žilina.</em></p>
<p><em>www.fyziopilates.sk</em></p>